Adatvédelmi tájékoztatás

A www.pedrollo.com Adatkezelési Tájékoztatója
Személyes Adatokat gyűjt a Felhasználóiról.

Adatkezelő
PEDROLLO HUNGARIA KFT
5000 Szolnok, Újszászi út 11.
Magyarország
Az Adatkezelő e-mail címe: info@pedrollo.hu

A gyűjtött Adatok fajtái
Az Alkalmazás által önállóan vagy harmadik felek révén gyűjtött Személyes Adatok közé a következők tartoznak: utónév, vezetéknév, telefonszám, e-mail cím, különféle Adatok, település, Cookie-k, felhasználási Adatok, foglalkozás és cégnév.
Az egyes gyűjtött adatfajtákra vonatkozó részletek ennek az adatkezelési tájékoztatónak a vonatkozó fejezeteiben, vagy pedig magának az adatnak a gyűjtése előtt, célirányos tájékoztató szövegek révén kerülnek teljes körűen bemutatásra.
A Személyes Adatokat vagy szabadon a Felhasználó adja meg, vagy pedig - a Felhasználási Adatok esetén - a gyűjtésükre automatikusan, ennek az Alkalmazásnak a használata során kerül sor.
Eltérő jelzés hiányában az Alkalmazás által kért valamennyi Adat megadása kötelező. Előfordulhat, hogy ha a Felhasználó megtagadja a megadásukat, az Alkalmazás nem tudja nyújtani a Szolgáltatást. Amennyiben az Alkalmazás valamely adatokat fakultatívnak jelöl meg, a Felhasználók szabadon tartózkodhatnak azok megadásától anélkül, hogy az bármilyen következménnyel járna a Szolgáltatás elérhetőségére vagy működőképességére nézve.
Ha kételyek merülnének fel azt illetően, hogy mely Adatok kötelezők, a Felhasználók az Adatkezelőhöz fordulhatnak felvilágosításért.
Eltérő jelzés hiányában, a jelen dokumentumban és (ha van ilyen) a Cookie-kezelési Tájékoztatóban megjelölt további célokon túlmenően ezen Alkalmazás, vagy pedig az általa igénybe vett külső szolgáltatások adatkezelői a Felhasználó által igényelt Szolgáltatások nyújtása céljából veszik esetlegesen igénybe a Cookie-kat, vagy más egyéb, nyomon követésre szolgáló eszközöket.
A Felhasználó vállalja a felelősséget a harmadik személyek azon Személyes Adataiért, amelyek megszerzése, közzététele vagy megosztása ezen az Alkalmazáson keresztül történik, és szavatolja azt, hogy joga van ezek közlésére illetve terjesztésére, és egyben mentesíti az Adatkezelőt a harmadik személyek felé mindennemű felelősség alól.

A gyűjtött Adatok kezelésének módja és helye
Az adatkezelés módja
Az Adatkezelő meghozza mindazokat a megfelelő biztonsági intézkedéseket, amelyek rendeltetése a Személyes Adatok tekintetében az illetéktelen hozzáférés, terjesztés, módosítás vagy megsemmisítés megakadályozása.
Az adatkezelés informatikai és/vagy telematikai eszközökkel, a megjelölt célokkal szorosan összefüggő szervezési módokon és logikai gondolatmenetek mentén történik. Az Adatkezelőn túl bizonyos esetekben az Adatokhoz hozzáférhetnek ennek az Alkalmazásnak a szervezésébe bevont más személyek is (az adminisztráció, kereskedelem, marketing terén és a jogi irodán dolgozó személyzet, illetve rendszergazdák), valamint külső személyek is (külső technikai szolgáltatások beszállítói, futárok, hosting-szolgáltatók, informatikai vállalkozások, kommunikációs ügynökségek) akiket az Adatkezelő szükség esetén Adatfeldolgozónak is kinevez. Az Adatkezelő készséggel bármikor rendelkezésre bocsátja az Adatfeldolgozók naprakész listáját.

Az adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelő az alábbi feltételek egyikének fennállása esetén kezeli a Felhasználóra vonatkozó Személyes Adatokat:
a Felhasználó hozzájárulását adta egy vagy több specifikus célra; Megjegyzés: néhány jogrendben az Adatkezelő felhatalmazást kaphat arra, hogy a Felhasználó hozzájárulása, vagy a később megjelölt valamely másik jogalap fennállása nélkül is kezelje a Személyes Adatokat egészen addig, amíg a Felhasználó ezen adatkezelés ellen nem tiltakozik (“opt-out”). Ez azonban nem alkalmazható akkor, ha a Személyes Adatok kezelését az azokra vonatkozó európai joganyag szabályozza;
az adatkezelés a Felhasználóval kötött szerződés végrehajtásához, és/vagy a szerződést megelőző intézkedések meghozatalához szükséges;
az adatkezelés valamely, az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
az adatkezelés valamely közérdekű feladat teljesítéséhez, vagy olyan közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges, amellyel az Adatkezelőt felruházták;
az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik személyek jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.
Mindazonáltal az Adatkezelőtől bármikor kérni lehet az egyes adatkezelések konkrét jogalapjának tisztázását, és nevezetesen annak kifejezett megjelölését, hogy az adatkezelés jogalapja jogszabályon, szerződéses rendelkezésen alapul-e, vagy szerződéskötéshez szükséges-e.

Az adatkezelés helye
Az Adatok kezelése az Adatkezelő telephelyein, illetve bármely egyéb olyan helyen történik, ahol az adatkezelésbe bevont felek találhatók. További felvilágosításért forduljon az Adatkezelőhöz.
Sor kerülhet a Felhasználó Személyes Adatainak a Felhasználó tartózkodási helyétől eltérő országba történő továbbítására is. A Felhasználó a Személyes Adatok kezelésére vonatkozó részleteket tartalmazó fejezetben találhat az adatkezelés helyére vonatkozó további felvilágosítást.
A Felhasználónak jogában áll felvilágosítást kapni arról a jogalapról, amely alapján az Adatoknak az Európai Unión kívülre, vagy valamely, a nemzetközi közjog alá tartozó, illetve kettő vagy több ország által létrehozott nemzetközi szervezet - így például az ENSZ - részére történő továbbítására sor kerül, továbbá azokról a biztonsági intézkedésekről, amelyeket az Adatkezelő az Adatok védelme érdekében foganatosított.
Amennyiben az imént említett adattovábbítások valamelyikére kerül sor, a Felhasználó ezen dokumentum vonatkozó fejezeteiben tud ennek utána olvasni, vagy az Adatkezelőhöz fordulhat felvilágosításért a fejlécben megjelölt elérhetőségeken.

Adatmegőrzési időtartam
Az Adatok kezelése és megőrzése annyi ideig történik, ameddig ahhoz a célhoz szükséges, amelyre gyűjtötték őket.
Így tehát:
Az Adatkezelő és a Felhasználó közötti valamely szerződés végrehajtásához kapcsolódó célokra gyűjtött Személyes Adatok a szóban forgó szerződés teljesítésének befejezéséig kerülnek eltárolásra.
Az Adatkezelő jogos érdekére visszavezethető célokra gyűjtött Személyes Adatok ennek az érdeknek az érvényesítéséig kerülnek eltárolásra. A Felhasználó ennek a dokumentumnak a vonatkozó fejezeteiben, vagy az Adatkezelő megkeresése útján kaphat bővebb felvilágosítást az Adatkezelő által érvényesített jogos érdekről.
Amikor az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán alapul, az Adatkezelő hosszabb ideig is megtarthatja a Személyes Adatokat, egészen addig, amíg a szóban forgó hozzájárulás visszavonásra nem kerül. Ezen túlmenően, az Adatkezelő köteles lehet a Személyes Adatokat törvényi kötelezettség teljesítéséhez, vagy valamely hatóság rendelkezésére hosszabb ideig megőrizni.
Az adatmegőrzési idő végén a Személyes Adatok törlésre kerülnek. Ennek következtében ennek a határidőnek a leteltével az adatokhoz való hozzáférésre, illetve a törlésükre, helyesbítésükre valamint hordozhatóságukra való jog többé már nem gyakorolható.

A gyűjtött Adatok Kezelésének célja
A Felhasználói Adatokat az Adatkezelő a Szolgáltatásai nyújtása érdekében, valamint az alábbi célokra gyűjti: Kapcsolatfelvétel a Felhasználóval, Statisztika és SPAM-Védelem.
Az adatkezelés céljait, és az egyes célok tekintetében konkrétan releváns Személyes Adatokat illetően a Felhasználó ezen dokumentum vonatkozó fejezeteiben talál részletes felvilágosítást.

A Személyes Adatok kezelésével kapcsolatos részletek
A Személyes Adatok gyűjtése az alábbi célokra, a megjelölt szolgáltatások igénybevételével történik:
Kapcsolatfelvétel a Felhasználóval
Kapcsolatfelvételi űrlap
Azzal, hogy a Felhasználó a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor megadja az Adatait, egyben hozzájárul azoknak a felvilágosítás- vagy ajánlatkérések megválaszolásához, vagy bármely egyéb jellegű, az űrlap fejlécében megjelölt célból való felhasználásához.
A gyűjtött Személyes Adatok a következők: település, vezetéknév, e-mail cím, lakcím, utónév, telefonszám és különféle Adatok.
Levelezőlista vagy hírlevél
A levelezőlistára vagy a hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó e-mail címe automatikusan felkerül egy kapcsolatfelvételi listára, amire olyan e-mail üzenetek kerülhetnek kiküldésre, amelyek ezzel az Alkalmazással kapcsolatos információkat tartalmaznak, akár kereskedelmi vagy promóciós jellegűeket is. A Felhasználó e-mail címe erre az Alkalmazásra való regisztrálás eredményeként, vagy egy vásárlást követően is felkerülhet erre a listára.
A gyűjtött Személyes Adatok a következők: vezetéknév, e-mail cím, utónév, telefonszám, foglalkozás és cégnév.

SPAM-védelem
Ez a fajta szolgáltatás elemzi ennek az Alkalmazásnak a forgalmát, ami potenciálisan tartalmazza a Felhasználók Személyes Adatait, hogy kiszűrje a forgalom, az üzenetek és a tartalmak azon részeit, amelyeket SPAM-ként ismer fel.
Statisztika
Az ebben a fejezetben szereplő szolgáltatások lehetővé teszik az Adatkezelő részére a forgalmi adatok nyomon követését és elemzését, és céljuk a Felhasználó viselkedésének nyomon követése.

Felhasználói jogok
A Felhasználók bizonyos jogokat gyakorolhatnak az Adatkezelő által kezelt Adatok vonatkozásában.
Nevezetesen, a Felhasználónak jogában áll:
a hozzájárulását bármikor visszavonni. A Felhasználó visszavonhatja a Személyes Adatainak kezeléséhez korábban adott hozzájárulását.
az Adatai kezelése ellen tiltakozni. A Felhasználó tiltakozhat az Adatai kezelése ellen, amikor arra a hozzájárulástól eltérő jogalap alapján kerül sor. A tiltakozáshoz való jogra vonatkozóan az alábbi fejezetben találhatók bővebb részletek.
az Adataihoz hozzáférni. A Felhasználónak jogában áll felvilágosítást kapni az Adatkezelő által kezelt Adatokról, az adatkezelés bizonyos vonatkozásairól, valamint másolatot kaphat a kezelt Adatokról.
az adatait ellenőrizni és azok helyesbítését kérni. A Felhasználó ellenőrizheti az Adatai helyességét, és kérheti azok frissítését vagy kijavítását.
az adatkezelés korlátozását kérni. Bizonyos feltételek fennállása esetén a Felhasználó kérheti az Adatai kezelésének korlátozását. Ebben az esetben az Adatkezelő az Adatokat kizárólag a megőrzésük céljából kezeli.
a Személyes Adatai törlését vagy eltávolítását kérni. Bizonyos feltételek fennállása esetén a Felhasználó kérheti az Adatkezelőtől az Adatai törlését.
az Adatait megkapni és másik adatkezelőhöz átvinni. A Felhasználónak jogában áll az Adatait tagolt, széles körben használt és automatizált eszközzel olvasható formátumban megkapni, és amennyiben az technikailag kivitelezhető, azoknak akadálymentes átvitelét kérni egy másik adatkezelőhöz. Ez a rendelkezés akkor alkalmazható, amikor az Adatok kezelése automatizált eszközökkel történik, és az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán alapul, vagy olyan szerződésen, amelyben a Felhasználó szerződéses fél, illetve a hozzá kapcsolódó szerződéses intézkedéseken.
panaszt benyújtani. A Felhasználó jogosult a személyes adatok védelmének ellenőrzésére illetékes hatósághoz panaszt benyújtani, vagy bírósági úton eljárni.

A tiltakozáshoz való joggal kapcsolatos részletek
Amikor a Személyes Adatok kezelése közérdekből, az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása során, vagy pedig az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez történik, a Felhasználók jogosultak a sajátságos helyzetükkel kapcsolatos okokból tiltakozni az adatkezelés ellen.
Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben az Adataik kezelése direkt marketing célokra történik, indoklás nélkül tiltakozhatnak az adatkezelés ellen. A Felhasználók ezen dokumentum vonatkozó fejezeteiben találnak arra vonatkozó felvilágosítást, hogy az Adatkezelő direkt marketing célokra kezeli-e az adataikat.
A jogok gyakorlásának módja
A Felhasználói jogok gyakorlásához a Felhasználók kérvényt terjeszthetnek elő az Adatkezelőnek ebben a dokumentumban megjelölt kapcsolatfelvételi elérhetőségei valamelyikén. A kérvények beadása térítésmentes, és azokat az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de mindenképpen egy hónapon belül teljesíti.

Az adatkezeléssel kapcsolatos bővebb felvilágosítás
Bírósági eljárás során való védekezés
Az Adatkezelő felhasználhatja a Felhasználó Személyes Adatait a bírósági eljárásokban, vagy az azok esetleges megindítására történő felkészülési szakaszokban, hogy védekezni tudjon az ezen Alkalmazás, vagy a hozzá kapcsolódó Szolgáltatások használata során felmerülő Felhasználói visszaélésekkel szemben.
A Felhasználó kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy az Adatkezelő köteles lehet arra, hogy az Adatokat a közjogi hatóságok utasítására felfedje.
Célirányos tájékoztatások
A Felhasználó kérésére az ebben az adatkezelési tájékoztatóban szereplő információkon túlmenően ez az Alkalmazás kiegészítő és kontextusfüggő tájékoztatásokat nyújthat a Felhasználónak specifikus Szolgáltatásokkal, vagy a Személyes Adatok gyűjtésével és kezelésével kapcsolatosan.
Rendszer és karbantartási log-ok
A működéssel és karbantartással kapcsolatos szükségletek miatt ez az Alkalmazás, és az esetlegesen általa használt külső szolgáltatások gyűjthetnek rendszer log-okat, azaz olyan fájlokat, amelyek az interakciókat rögzítik, és amelyek tartalmazhatnak Személyes Adatokat is, így például a Felhasználó IP-címét.
Az ebben a tájékoztatóban nem szereplő információk
Az Adatkezelőtől bármikor kérhető további felvilágosítás - a kapcsolatfelvételi elérhetőségein - a Személyes Adatok kezelésével kapcsolatosan.
A „Do Not Track” kérésekre adandó válaszok
Ez az Alkalmazás nem támogatja a „Do Not Track” kéréseket.
Annak megismeréséhez, hogy harmadik felek esetlegesen itt használt szolgáltatásai támogatják-e azt, a Felhasználó szíveskedjen tanulmányozni a vonatkozó adatkezelési tájékoztatókat.
Ezen adatkezelési tájékoztató módosításai
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy ezt az adatvédelmi tájékoztatót bármikor módosítsa, amiről ezen az oldalon, és - ha lehetséges - ezen az Alkalmazáson keresztül tájékoztatja a Felhasználókat, valamint - amennyiben műszakilag és jogilag kivitelezhető - értesítést küld a Felhasználóknak azon kapcsolatfelvételi elérhetőségeik valamelyikén, amelyek az Adatkezelő birtokában vannak. Kérjük tehát, hogy rendszeresen tanulmányozza ezt az oldalt, és vegye figyelembe az alján megjelölt, utolsó frissítési dátumot.
Amennyiben a módosítások olyan adatkezeléseket érintenek, amelyek jogalapja a hozzájárulás, az Adatkezelő - szükség esetén - újból beszerzi a Felhasználó hozzájárulását.

Meghatározások és jogi hivatkozások
Személyes Adatok (vagy Adatok)
Személyes adatot képez bármely olyan információ, amely közvetlenül vagy közvetve - akár bármilyen más információval is összekötve, a személyazonosító számot is ideértve - azonosítottá vagy azonosíthatóvá tesz egy természetes személyt.
Felhasználási Adatok
Az ezen Alkalmazáson keresztül (az ebbe az Alkalmazásba integrált, harmadik személyek alkalmazásai által is) automatikusan gyűjtött információk, köztük az alábbiak: a Felhasználó által használt, ehhez az Alkalmazáshoz kapcsolódó számítógépek IP-címei vagy domain-nevei, az URI (Uniform Resource Identifier) azonosító címek, a kérés időpontja, a kérésnek a szerver felé történő továbbítása során használt módszer, a válaszként kapott fájl mérete, a szerver válaszának állapotát jelző numerikus kód (siker, hiba stb.), a származási ország, a látogató által használt böngésző és operációs rendszer tulajdonságai, a látogatás különféle időbeli vonatkozásai (például az egyes oldalakon töltött idő), valamint az Alkalmazáson belül követett útvonalra vonatkozó részletek, különös tekintettel a meglátogatott oldalak sorrendiségére, az operációs rendszerre vonatkozó paraméterekre és a Felhasználó informatikai környezetére.
Felhasználó
Ezt az Alkalmazást használó egyén, aki - eltérő jelzés hiányában - megegyezik az Érintettel.
Érintett
Az a természetes személy, akire a Személyes Adatok vonatkoznak.
Adatfeldolgozó
Az a természetes vagy jogi személy, közigazgatási szerv és bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.
Adatkezelő
Az a természetes vagy jogi személy, közjogi hatóság vagy más szervezet, amely egyedül vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit, valamint az alkalmazott megoldásokat meghatározza, a jelen Alkalmazás működésére és igénybe vételére vonatkozó biztonsági intézkedéseket is ide értve. Az Adatkezelő, eltérő jelölés hiányában, ennek az Alkalmazásnak a tulajdonosa.
Ezen Alkalmazás
Az a hardveres vagy szoftveres eszköz, amelyen keresztül a Felhasználók Személyes Adatainak gyűjtése és kezelése történik.
Szolgáltatás
Az ezen Alkalmazás által nyújtott Szolgáltatás, az ezen a honlapon/alkalmazáson lévő vonatkozó feltételekben szereplő meghatározás szerint (ha vannak ilyenek).
Európai Unió (vagy EU)
Eltérő jelölés hiányában, az ebben a dokumentumban szereplő minden hivatkozás az Európai Unióra úgy értendő, hogy az az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség valamennyi jelenlegi tagállamára kiterjed.
Cookie
A Felhasználó készülékén megőrzött kis méretű adatcsomag.

Jogi hivatkozások
Ez az adatkezelési tájékoztató számos jogszabályi rendelkezés, köztük a 2016/679 (EU) Rendelet 13. és 14. cikkei alapján készült.
Eltérő jelzés hiányában, ez az adatkezelési tájékoztató kizárólag erre az Alkalmazásra vonatkozik.

A www.pedrollo.com Cookie-kezelési Tájékoztatója
A Cookie-k olyan kódcsomagokból állnak, amelyek abban a böngészőben kerülnek telepítésre, amelyek az Adatkezelőt segítik - az ismertetett célok alapján - a Szolgáltatás nyújtásában. A Cookie-k telepítési céljaiból közül néhány ezen túlmenően igényelheti a Felhasználó hozzájárulását is.
Amikor a Cookie-k telepítése hozzájárulás alapján történik, ez a hozzájárulás bármikor szabadon visszavonható, a jelen dokumentumban foglalt útmutatásokat követve.

Összevont technikai és statisztikai Cookie-k
Szorosan a működéshez szükséges tevékenységek
Ez az Alkalmazás Cookie-kat használ a Felhasználói munkamenet elmentéséhez, valamint a jelen Alkalmazás működéséhez szorosan véve szükséges más tevékenységek folytatásához, például a forgalom elosztása kapcsán.
A preferenciák elmentésével, optimalizálással és statisztikával kapcsolatos tevékenységek
Ez az Alkalmazás Cookie-kat használ a böngészési preferenciák elmentéséhez, és a Felhasználó böngészési élményének optimalizálásához. Ezen Cookie-k közé tartoznak, példa gyanánt, a nyelv és a pénznem beállításához, valamint a honlap Adatkezelője által a statisztikák kezeléséhez használtak.

Másféle Cookie-k, vagy harmadik személyek eszközei, amelyek azokat telepíthetik
Az alább felsorolt szolgáltatások közül néhány összevont és anonim módon statisztikákat gyűjt, és előfordulhat, hogy nem kéri a Felhasználó hozzájárulását, vagy hogy azokat közvetlenül az Adatkezelő kezeli, - a leírtak függvényében - harmadik személyek segítsége nélkül.
Amennyiben az alábbiakban megjelölt eszközök között harmadik személyek által üzemeltetett szolgáltatások is szerepelnek, ezek - a megjelölteken túlmenően, és akár az Adatkezelőn tudtán kívül is - végezhetnek a Felhasználó nyomon követésére irányuló tevékenységet. Az erre vonatkozó részletes felvilágosításért tanácsos a felsorolt szolgáltatások adatkezelési tájékoztatóit tanulmányozni.
SPAM-védelem
Ez a fajta szolgáltatás elemzi ennek az Alkalmazásnak a forgalmát, ami potenciálisan tartalmazza a Felhasználók Személyes Adatait, hogy kiszűrje a forgalom, az üzenetek és a tartalmak azon részeit, amelyeket SPAM-ként ismer fel.


Hogyan adható hozzájárulás a Cookie-k telepítéséhez?
A jelen dokumentumban bemutatottokon túlmenően, a Felhasználó a Cookie-kra vonatkozó preferenciáit közvetlenül a böngészőjében is kezelheti, és így - például - megakadályozhatja azok telepítését harmadik felek részéről. A böngésző preferenciáin keresztül ezen túlmenően el lehet távolítani a korábban telepített Cookie-kat, azt a Cookie-t is ide értve, amelyben esetlegesen az ahhoz való hozzájárulás el lett mentve, hogy ez a honlap Cookie-kat telepítsen. A Felhasználó például az alábbi címeken találhat arra vonatkozó felvilágosítást, hogy a legelterjedtebb böngészők némelyikén hogyan lehet a Cookie-kat kezelni: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari és Microsoft Internet Explorer.
A harmadik felek által telepített Cookie-kat illetően a Felhasználónak ezen túlmenően lehetősége van a beállításai kezelésére, és a hozzájárulása visszavonására a vonatkozó opt out-link felkeresésével (ha van ilyen), a harmadik fél adatkezelési tájékoztatójában ismertetett eszközök használatával, vagy pedig közvetlenül a harmadik fél megkeresésével.
A fentiekben írtak sérelme nélkül, a Felhasználó segítségére lehetnek az alább felsorolt, vagy ezekhez hasonló más egyéb szolgáltatások által nyújtott információk: EDAA (EU), Network Advertising Initiative (USA) és Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japán). Ezekkel a szolgáltatásokkal lehetőség van a reklámcélú eszközök legnagyobb részénél a nyomon követési preferenciák kezelésére. Az Adatkezelő ezért azt tanácsolja a Felhasználóknak, hogy a jelen dokumentumban szereplő információkon túlmenően ezeket az erőforrásokat is vegyék igénybe.

Adatkezelő
PEDROLLO S.P.A.
Via Enrico Fermi, 7
37047 San Bonifacio (Verona) Olaszország
Az Adatkezelő e-mail címe: privacy@pedrollo.com
Tekintve, hogy a jelen Alkalmazáson belül használt szolgáltatások révén harmadik felek által telepített Cookie-kra és más, nyomon követési eszközökre az Adatkezelőnek technikailag nincsen ráhatása, a harmadik felek által telepített Cookie-kra vagy nyomon követési rendszerekre történő bárminemű hivatkozás csupán irányadó jellegűnek tekintendő. A Felhasználók a jelen dokumentumban felsorolt, harmadik felek által esetlegesen nyújtott szolgáltatások adatkezelési tájékoztatóiban találhatnak erre vonatkozóan teljes körű felvilágosítást.
Tekintettel arra, hogy a Cookie-kon alapuló technológiák beazonosítása objektívan összetett feladat, kérjük a Felhasználókat, hogy forduljanak az Adatkezelőhöz, ha bármilyen részletesebb felvilágosításra van szükségük arról, hogy ez az Alkalmazás miként használja a Cookie-kat.

Utolsó módosítás: 2018. május 28.